Privacyverklaring

Annelies Cornel, eigenaar van Kinderpraktijk Uhuru te Amsterdam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement wil Annelies Cornel heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Zij doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Annelies Cornel, Integratief Kindertherapeut bij Kinderpraktijk Uhuru, houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt het volgende met zich mee:

– Kinderpraktijk Uhuru verwerkt de persoonsgegevens van u en uw kind omdat u gebruik maakt van Integratieve Kindertherapie, omdat u deze gegevens heeft verstrekt in het kader van de behandeling.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezinssamenstelling
 • Gegevens die tijdens uitvoering van diensten zijn verkregen/geobserveerd
 • Overige persoonsgegevens die u schriftelijk en/of mondeling verstrekt
 • Diverse bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening zoals overeengekomen in de overeenkomst.

– Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

Doel van de gegevensverwerking:

De gegevens uit het dossier van uw kind kunnen alleen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij het doorverwijzen naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming
 • Voor een waarnemend collega tijdens afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw toestemming
 • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Voor facturatie en de financiële administratie
 • Om u te bellen of te e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van diensten

– Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als zij deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Beveiliging van uw gegevens:

– Passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan is gewaarborgd. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; uitwisseling met andere partijen vindt alleen plaats na toestemming van u;

– Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens.

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

– Persoonsgegevens die zijn ontvangen door aanmeldingen via de website, worden bewaard gedurende een periode van een half jaar.

– Cliëntdossiers worden gedurende 15 jaar bewaard, conform artikel 454 van het Burgerlijk Wetboek 7.

– Filmopnames worden maximaal een half jaar na opname bewaard.

– Facturatiegegevens worden gedurende 7 jaar bewaard, conform de eisen van de Belastingdienst.

Wijziging van deze privacyverklaring

Kinderpraktijk Uhuru behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in november 2022.

Annelies Cornel, Integratief Kindertherapeut bij Kinderpraktijk Uhuru te Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met Annelies wenst op te nemen kan dit via annelies@kinderpraktijkuhuru.nl

Afspraak maken
Afspraak maken

Contact

Stuur me gerust een bericht.